Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ServerService

Artikel 1. Identiteit
Wij zijn ‘ServerService.’
Via ServerService.nl komt u bij ons terecht. Liever persoonlijk bij ons langskomen?
U vindt ons op onderstaand adres.
Hoofdstraat 20
7811 EP Emmen

Artikel 2. Definities

 1. ServerService: Dat zijn wij. U mag ons ook ‘de rechtspersoon ServerService’ noemen. Zelf houden we het liever bij ServerService. Lekker kort.
 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit
  zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met ServerService.
 3. Producten: Alle goederen die door ServerService via de websites worden verkocht.
 4. Diensten: Alle diensten die ServerService via de website aanbiedt.
 5. De website(s): De websites en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door
  ServerService beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van
  Koophandel.
 6. Dag: Gewoon, een kalenderdag.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief
  van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van ServerService en op elke
  overeenkomst tussen u en ons.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden
  voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk wel netjes
  aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan
  kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
 3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het
  hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Wel
  zo handig.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we
  aangeven dat dit wel zo is.
 5. ServerService mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laten we u dit binnen een redelijke termijn weten, dat vinden we wel zo netjes. De gewijzigde voorwaarden zijn
  bindend vanaf de datum die wij aangeven.
 6. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat snappen we.
  Daarom kunt u ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar
  info@ServerService.nl of kijk op onze website.
 7. Door onze websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord
  met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten
  en plichten zoals die op onze website staan.
 8. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle klanten

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een
  termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt
  automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden.
  Ondertekent u de offerte niet binnen 14 dagen? Ook dan vervalt deze. Een
  offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan
  van dezelfde afspraken.
 2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan
  kunt u ons daar niet op vastpinnen. Sorry, foutje!
 3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen
  van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen
  Hier buiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en
  administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
 4. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen
  overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.
 5. We houden niet van half werk, dus komen we niet een gedeelte van de afspraak
  na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook
  niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 6. We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen
  schriftelijk tot stand.
 7. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en
  producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke
  product? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 8. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze
  afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in
  behandeling na volledige betaling van voorgaande bestellingen.
 9. Producten of product hoeveelheden die speciaal voor een bestelling zijn
  ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.
 10. Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt van financiële informatie over uw bedrijf wat van invloed kan zijn op onze zakelijke relatie.
 11. We zeggen niet altijd waarom we een opdracht of bestelling weigeren. Daarom
  vinden we ook een reden.

Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. Klant is koning. Daarom doen we het ontvangen, leveren en uitvoeren van
  bestellingen natuurlijk zorgvuldig. En met uw beoordeling van aanvragen voor
  diensten gaan we altijd serieus om. Beloofd.
 2. Binnen 1 dag nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we uw
  aanvraag in behandeling.
 3. We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de
  bestelling plaatste. Dat kan via de website, op de offerte of op de bestelopdracht
  gedaan zijn.
 4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de
  bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal
  niet leveren? Dan laten we u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kunt u de
  bestelling zonder extra kosten annuleren.
 5. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te
  bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst
  gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan
  geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de
  leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en
  gaan we samen op zoek naar een oplossing.
 6. Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties
  en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval
  wel voor uw eigen rekening.
 7. Moet uw bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met u.
  Zendingen naar het buitenland doen we altijd ex works.
 8. We laden een bestelling graag uit, maar dat is wel voor uw rekening en op uw
  eigen risico.
 9. Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer bezorgen. Gelukkig hebben
  we in zo’n geval het recht om diensten of producten in verschillende delen te
  Bezorgen.
 10. Wij brengen uw bestelling waar u wilt, zorgt u er dan voor dat er voldoende
  plaats is voor de levering? Daarnaast is het belangrijk dat we de plek goed
  kunnen bereiken. In sommige gevallen moeten de producten opgeborgen
  worden. Dit gebeurt op uw risico.
 11. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen
  we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
 12. Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering
  niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft ServerService het recht om de
  overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de
  producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze
  situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en
  opslagkosten.Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst
 13. Vanuit ServerService mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst
  ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen
  schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
  a. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd
  nakomt .
  b. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen
  niet na kunt komen.
  c. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de
  overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs
  voor krijgen.
  d. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na
  kunnen komen.
 14. ServerService mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien
  het onmogelijk is voor ServerService om te kunnen leveren.
 15. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen
  opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze
  overeenkomst staan.
 16. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de
  overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u
  natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een
  contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen ServerService opzeggen, met
  een opzegtermijn van 14 dagen.
 17. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even
  over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn
  de kosten voor uw rekening.
 18. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt.
  Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of
  faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid
  waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen
  wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of
  overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een
  schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in
  zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
 19. Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de
  daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook
  eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd.
  Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in
  de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dat euro’s? Dan gaat het helaas niet
  lukken met dollars. ServerService kan per levering of bestelling factureren en de
  betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf
  Instellen.
 2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8%
  rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat
  geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we
  vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het
  bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde
  vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,-
  per onbetaalde factuur. Daarnaast kan ServerService ook de daadwerkelijke geleden
  schade en gemaakte kosten opeisen.
 3. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk
  bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
 4. Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen,
  zolang we er nog niet uit zijn.
 5. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten
  die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de
  eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig
  Hebben.
 6. Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De
  betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen,
  hier valt ook het instellen van betaling vooraf onder.
 7. We mogen op elk moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk
  houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n
  onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij
  aan bijvoorbeeld bankgaranties.
 8. ServerService mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor
  hoeven we geen reden op te geven.
 9. Alle op de website vernoemde prijzen zijn maandelijkse kosten voor het hosten van een WordPress website volgens de door ons gehanteerde standaarden. Door aanschaf van een thema in bij ServerService geeft u ons, na uw eerste betaling, toestemming om maandelijks de kosten voor de hosting van uw website af te schrijven van de door u gebruikte betaalmethode. Bij iDeal is dit automatische incasso van de gebruikte bankrekening. Wanneer een betaling gestorneerd wordt stellen wij u hiervan op de hoogte per e-mail, bij herhaaldelijk storneren behouden wij ons het recht voor uw abonnement eenzijdig op te zeggen.

Kopen op rekening

 1. Als u van ServerService op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.
 2. ServerService is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. U meldt dit meteen bij ServerService.
 3. U weet dat ServerService niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. U weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die
  u naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we
  gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere
  Kosten.
 2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan
  mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het
  ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
 3. We gaan ervan uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van
  ServerService veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder
  eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds
  herkenbaar van ServerService zijn. U mag in dit geval herkenningstekens op het
  product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
 4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op
  producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als
  klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet
  nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van
  ons zijn, aan ons terug te geven.
 5. Heeft u producten in beheer die van ServerService zijn? Dan bent u verplicht deze te
  verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. De polis willen
  we ook even zien voor de zekerheid. Bij een uitkering van de verzekering, hebben
  wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat u
  Meewerkt.
 6. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen
  gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u
  ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

 1. Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag
  verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De
  garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die
  gebruikt worden in België. Gebruikt u de producten buiten België? Dan kunnen
  wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.
 2. De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant
  van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.
 3. Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te
  vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt,
  het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn
  waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden.
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
 4. We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen
  onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
 5. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u
  dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo
  gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen
  schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit
  helaas niet meer.
 6. Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen.
  Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u
  geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
 7. Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging
  of schadeloossteling.
 8. Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen
  verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we
  het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
 9. Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor
  onderzoek voor uw rekening.
 10. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor
  de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
 11. Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan
  nemen wij dit nooit terug.
 12. Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij
  dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een
  retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd
  hebben. Alle producten met een seal- of blitzerverpakking mogen alleen
  ongeopend geretourneerd worden. Deze producten worden natuurlijk wel retour
  genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het
  openen van de verpakking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze
  aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
 2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet
  aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van
  het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
 4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar
  uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.
 6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om
  de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt
  om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u
  maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont
  dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u
  denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten,
  gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet
  aansprakelijk.
 9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig
  geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt
  ServerService geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
 2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan
  draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij
  die aan u doorgegeven hebben.3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres?
  Dan lopen wij geen risico meer.

Artikel 12. Overmacht

 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te
  houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
 2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke
  omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van
  onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
  a. stakingen
  b. ziekte onder personeel
  c. brand, overstroming
  d. waterschade
  e. oorlogen en opstanden
  f. export- en/of importbeperkingen
  g. bedrijfsstoringen
  h. energiestoringen
  i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
  communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
  van de website.
  j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
  derden
  k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en
  andere rechthebbenden.
 2. Wat is dat dan, intellectueel eigendom? U kunt hierbij denken aan octrooi-,
  auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
 3. Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook
  geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het
  Product.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van
  een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie
  vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op
  geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
 2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
  a. Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons
  ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
  b. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment
  dat u de informatie ontvangt.
  c. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat
  hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk
  voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of
  overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de
  informatie delen.
 3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het
  openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor
  hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even
  zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Daar doen we dus niet aan.
 3. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen u en
  ServerService op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil
  voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter
  van de plaats waar de statutaire zetel van ServerService gevestigd is. Dat is juridisch
  voor ons adres. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een
  andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter
  Voorgelegd.

Artikel 16. Deelbaarheid

 1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige
  andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van
  de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid
  van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al
  het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door
  bepalingen die wel van kracht zijn.

Artikel 17. Overdracht

 1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene
  Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke
  toestemming van ons voor nodig.
 2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze
  Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel
  even weten.

Artikel 18. Verklaring van afstand

 1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of
  vertraagd uitoefenen
ServerService: 1 stop website shop.
Maak ook je eigen WordPress website zonder gedoe.
cloud-syncearthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram